Istorija

Istorija

Šiuo metu jūrų skautai išsiskirstę trijose skautiškose organizacijose: Lietuvos skautų sąjungoje, Lietuvos skautijoje ir Lietuvos jūrų skautijoje (centras Kaune). Iš pradžių Lietuvos jūrų skautija įėjo į atsikūrusią Lietuvos skautų sąjungą kaip “Divyčio” tuntas, po sąjungos skilimo keletą metų dirbo kaip nepriklausomas vienetas, vėliau įsijungė į Lietuvos skautiją, tačiau po kiek laiko iš jos pasitraukė ir 2002 m. įregistruota kaip savarankiška organizacija. Lietuvos jūrų skautijos atributiką ir ideologiją naudoja Kauno jūrų skautų laisvalaikio centras (biudžetinė Švietimo skyriaus įstaiga). Šiuo metu Kauno jūrų skautų laisvalaikio centras – gausiausias jūrų skautų būrys.

Pasaulio skautų judėjimą 1907 m. pradėjo anglas Robert Baden-Powel.
Lietuvoje skautų judėjimas prasidėjo 1918 m., pirmoji skautų draugovė įkurta Vilniuje.
1922 m. Kaune buvo įsteigtas pirmas Lietuvoje jūrų skautų vienetas (brolių Jurgelevičių pastangomis).
Lietuvos skautų organizacijai, nenorint pripažinti Lietuvos jūrų skautų, 1925m. buvo įkurta Lietuvos jūrų skautija (Kartu su Klaipėdos ir Panevėžio vienetais).
Lietuvos jūrų skautijai tapus stipria, laivyną turinčia, Lietuvos – jūrų valstybės idėją puoselėjančia organizacija Pabaltyje, buvo priimta i bendrą šalies skautų organizaciją.
Jūrų skautai ne tik prisidėjo prie Klaipėdos krašto atgavimo, bet ir atgręžė mūsų tautą į jūrą: iš berniukų užaugus į vyrus, labai daug prisidėta, kad mūsų šalis taptų tikra jūrų valstybe. Tai kažin ar ne vienintelis atvejis Pasaulio jūrų skautų judėjime.
Lietuvos okupacijos metais skautų veikla buvo draudžiama, prasidėjo skautų judėjimas išeivijoje.
1989 m., prasidėjus Atgimimui, spontaniškai ir Lietuvoje atgyja skautų veikla. Jūrų skautų veiklą Lietuvoje atkurti ėmėsi Vytautas Šliogeris (Klaipėda) ir Ričardas ir Algimantas Malkevičiai (Kaunas). 1989 m. įvyko atkuriamasis Lietuvos skautų suvažiavimas. Brolijos jūrų skautų skyrių vadais buvo Vytautas Šliogeris (Klaipėda), vėliau - Algimantas Malkevičius (Kaunas).
1992 m. pavasarį įvykusio vadovų suvažiavimo metu, prieš tai jau atsiskyrus Euro skautams, vieninga organizacija suskilo. (Vėliau skylimas tik progresavo, suvienyti judėjimo nepavyko).
1992 m. rudenį Kaune įsteigta savarankiška papildomo ugdymo įstaiga – Jūrų skautų centras “Divytis” (dabar – Kauno jūrų skautų laisvalaikio centras). Mums padėjus įkurtas ir analogiškas sausumos skautų centras, kuris vėliau dėl silpnos veiklos uždarytas.
1994 m. Kapitoniškėse stovykloje buvo įsteigta atskira Lietuvos skautų sąjungos Jūrų skautų šaka, suvienijusi beveik visus šalies jūrų skautus. Šaka gyvavo iki rudens, kol Vilniaus ,,jūrius” perviliojo besisteigianti Lietuvos skautija.
Nuo 1994 m. kauniečiams jūrų skautų veiklą išplėtus iki nacionalinio lygmens (Kretingoje, Klaipėdoje, Tauragėje, Panevėžyje), 1995 m. įsteigta savarankiška Kauno jūrų skautija “Divytis”.
Nuo 1996m., dėl galimybės susivienyti, atsisakius baigti registruoti Lietuvos jūrų skautiją ,,Divytis”, dalyvauta šalies skautų Vienybės suvažiavime. (Deja, masiškai į jį atvyko tik KJS ,,Divytis” ir Lietuvos jūrų skautijos nariai).
Susitarus, kad jūrų skautai turės naujoje organizacijoje tarsi atskiro regiono – Jūrų skautų krašto teises, jo seniūną, o vykdomojoje valdžioje –jūrų skautų atskirą skyrių, išsirenkant patiems ,,jūriams” tiek seniūną, tiek skyriaus vedėją ir pasiūlant kandidatus nuo ,,jūrių” į organizacijos tarybą, buvo sudaryta bendra organizacija – Lietuvos skautija. Joje, vis siaurinant ,,jūrių” veiklą, jai trukdant, veikta iki 2001 m.
2001 m. įsteigta Lietuvos jūrų skautija – savarankiška nacionalinė jūrų skautų organizacija.
Centro istorija: Kauno jūrų skautų centras ,,DIVYTIS” įsteigtas Kauno miesto valdybos 1992 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr.984-v. Centras ,,DIVYTIS” pradėjo veikti Kauno miesto valdybos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 1992 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1192 ,,Dėl Vaikų ir jaunimo klubų reorganizavimo‘. Kauno miesto mero 1993 m. birželio mėnesio 18 d. potvarkiu Nr. 618 ,,Dėl pavadinimų pakeitimo ir suteikimo” Kauno jūrų skautų centrui ,,DIVYTIS” suteiktas Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro pavadinimas. 

 

Atnaujinta: Antradienis, 2012 birželio 12 15:02
Paskelbta: Trečiadienis, 2011 lapkričio 23 09:40

Papildoma informacija