Uždaviniai

Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro uždaviniai:

 1. 1.per neformaliosios ugdomosios veiklos programas puoselėti pilietiškumą ir patriotiškumą, tautinę, kultūrinę ir marinistinę savimonę, sveiką gyvenseną, komunikacinius gebėjimus, skatinti saviugdą, formuoti vertybines nuostatas, bendrąsias kompetencijas;
 2. 2.kompetencijos srityje, jei reikia, pasitelkus specialistus, organizuoti neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą;
 3. 3.užtikrinti ir tinkamai prižiūrėti sveiką ir saugią, profilį atitinkančią centro ugdymo(si) aplinką, sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę;
 4. 4.siekiant kuo didesniam vaikų, paauglių ir jaunimo skaičiui organizuoti neformalųjį ugdymą, socializaciją, ankstyvąją nusikalstamumo prevenciją, užimtumą, optimaliai naudoti švietimo ir ugdymo skyriaus paramą, ieškoti ir telkti kitus resursus.

Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. 1.neformaliojo ugdymo veiklos vaikams ir jaunimui organizavimo srityje:
 • pagal Švietimo ir mokslo ministerijos ir/ar steigėjo rekomenduotus reikalavimus programoms, bendruosius ir individualius ugdymo planus, siekiant įgyvendinti centro neformaliojo ugdymo reikavimus pagal amžių grupes, analizuoja, rengia ir įgyvendina jūrų skautų ir jūrų kadetų tęstines ugdymo ir konkrečių papildomų kompetencijų mokymo, poreikius tenkinančių kitų būrelių ir kitos neformaliosios ugdomosios veiklos programas ir per jas įgyvendina mokinių ugdymo turinį, formuoja pozityvią, sąmoningą ir aktyvią asmenybę.
 • formuoja tvirtus mokinių dorovės pagrindus, diegia bendrąsias žmogaus vertybes, brandina jų kūrybinę mąstyseną ir savarankiškumą, gebėjimą atsakyti už savo veiksmus;
 • organizuoja miesto, šalies ir tarptautinius jūrų skautų ir jūrų kadetų, turizmo, pilietinio ir tautinio ugdymo žygius, regatas, konkursus, varžybas, ekskursijas, stovyklas, kursus, įvairias akcijas, mainus ir kitus renginius, taip pat sudaro sąlygas mokiniams dalyvauti Centro, miesto, šalies ir tarptautiniuose analogiškos ar giminingos veiklos renginiuose, įgijant neformaliojo švietimo būdu ugdomų kompetencijų;
 • tenkina norinčių mokinių poreikį konkrečioms kariškių, jūreivių, pasieniečių, kitų jėgos struktūrų, vadovų ir kitoms specialybėms pažinti bei kai kurių konkrečių kompetencijų, gebėjimų, susijusių su norimomis pažinti specialybėmis, įgyti, taip pat padeda jiems užtikrinti jų ugdymosi tęstinumą aukštesnio lygmens ugdymo institucijose;
 • pagal kiekvieno mokinio poreikius, gebėjimus ir asmens raidą, tenkina ir skatina saviraišką, padeda tobulėti, plėtoti kūrybines galias, įsitraukiant mokinius į valties įgulos, būrelio, centro, miesto, šalies bendruomenės gyvenimą, taip sudarant galimybes imtis iniciatyvos ir atsakomybės;
 • puoselėja mokinio savigarbą ir orumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, skatina harmoningą brandą, padeda pažinti, suprasti ir perimti savo tautos, taip pat Europos istorinį ir kultūrinį palikimą;
 • plėtoja mokinių ir jaunimo užimtumą, integruojant delikventiškus ir rizikos šeimų ir kitus neužimtus mokinius į edukacines programas;
 • laiduoja programų turinio lankstumą ir variantiškumą, programų turinio ir jo perteikimo būdų dermę, organizuoja įvairių formų aktyvaus poilsio, užimtumo, rekreacijos, laisvalaikio įvairius renginius;
 • formuoja bendruomenės turiningą aktyvaus laisvalaikio, pramogų kultūrą, kuria atvirą visuomenei bendruomenės marinistinės kultūros židinį;
 • rengia ir įgyvendina Vaikų socializacijos, Pilietinio ir tautinio ugdymo, tarptautinių mainų ir kitų projektų programas;
 • propaguoja sveiką gyvenseną ir gamtosauginę veiklą;
 • organizuoja ir vykdo mokinių atsiskaitymą, vertinimą, taikant ugdančią, skatinančią ir psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą;
 1. 2.neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje:
 • organizuoja neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius;
 • inicijuoja ir skatina mokytojų ir kitų darbuotojų mokymą(si);
 • organizuoja metodinę veiklą, rengia ir spausdina, kaupia, nuomoja, saugo ugdymo ir metodines priemones, literatūrą;
 • dalyvauja šalies ir tarptautinių institucijų rengiamuose centro ugdymui artimų sričių vadovų bei darbuotojų konferencijose, stovyklose, varžybose ir kituose panašiuose renginiuose, taip pat savo šalyje organizuoja analogišką veiklą, netiesiogiai padedančią kelti kvalifikaciją.
 • kaupia ir tiria informaciją apie neformalųjį vaikų švietimą ir jo poreikius marinistinio ugdymo, rengimo tarnauti kariuomenėje, turizmo, socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo srityse ir organizuoja jos sklaidą;
 • bendradarbiauja su respublikos ir užsienio giminingomis institucijomis, kaupia ugdymo metodinę patirtį ir ją skleidžia;
 • konsultuoja bendrojo lavinimo mokyklų jūrų skautų būrelių vadovus, plėtoja kitą švietėjišką veiklą;
 1. 3.sveikos ir saugios, profilį atitinkančios centro ugdymo(si) aplinkos, ugdymui(si) palankaus psichologinio klimato ir ugdymo(si) erdvės sukūrimo srityje:
 • pagal galimybes organizuoja skirtų patalpų, turimo ir naudoti gaunamo, nuomuojamo turto, inventoriaus tinkamą priežiūrą, remontą;
 • pagal galimybes užtikrina reikiamą jūrų skautų uosto, jame esančio laivyno, inventoriaus priežiūrą, kuo saugesnį jūrinį mokymą, sveikatos ir higienos reikalavimus atinkančias mokinių uoste mokymo sąlygas;
 • pagal galimybes organizuoja turimo ir panaudos sutartimi gaunamo mokomojo laivyno, jo inventoriaus priežiūrą ir plėtrą įsirengtose remonto ir statybos dirbtuvėse;
 • sudaro galimybes vaikams ir jaunimui aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, pasirinkti taurias ir asmenybės formavimui vertingas pramogas, laisvalaikio ir pasilinksminimo formas, plėtoti vietos bendruomenės švietėjišką veiklą;
 • padeda mokiniui suvokti savo individualumą ir vientisumą: taiko ugdymo(si) metodų įvairovę ir skirtingus, individualybę atitinkančius ugdymosi tempus, skatina kiekvieno mokinio savitą individualią pažangą ir poreikį susikurti savo subjektyviąją perspektyvą, padeda nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių likti stipriu viduje ir gyventi be žalingų įpročių, pasitikint savo protu, norais ir gabumais;
 • sukuria prieinamą informavimo sistemą ir sudaro sąlygas mokiniams ugdytis pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, organizuojant saviugdą, skatina mokinių organizacijų veiklą;
 • taiko steigėjo numatytas mokesčių lengvatas socialiai remtinų, daugiavaikių šeimų vaikams, vaikų globos namų auklėtiniams, siekia savarankiškai motyvuoti gabius, aktyvius centro mokinius;
 • vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos prevenciją;
 • siekia sukurti atvirą visuomenei marinistinės kultūros ir vietos bendruomenės turiningo ir aktyvaus laisvalaikio ir pramogų kultūros židinį.
 • organizuoja mokinių, jaunimo, kitų svečių apgyvendinimą centro ir nuomojamose patalpose, stovyklavietėse, uoste;
 • skatina centro besimokančiuosius kartu svarstyti ir pasirinkti, ką ir kaip centre mokytis, padeda pažinti save ir savo poreikius, skatina imtis iniciatyvos, atsakomybės ir ugdytis nuostatas tobulėti, kritiškai mąstyti, konstruktyviai spręsti savo ir bendruomenės problemas;
 • ugdymo procese atsižvelgia į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius, amžiaus raidos mokinių ypatumus ir teikia ugdymo turinį ir metodus, atitinkančius ugdymo tikslus, vaikų amžiaus raidos ypatumus, jų ugdymosi poreikius ir interesus, mokomojo dalyko ugdymo srities specifiką;
 • teikia ugdytiniams būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę pagalbą.

4. papildomai sutelkiamų ir steigėjo skirtų resursų optimalaus naudojimo srityje:

 • aktyviai bendradarbiauja su mokinių tėvais, bendrojo lavinimo mokyklų mokytojais, giminingomis šalies ir užsienio skautų, jūrų kadetų, kitomis marinistinėmis, krašto apsaugos, švietimo, žygeivių ir kitomis, padėti galinčiomis ar bendradarbiauti sutinkančiomis, institucijomis, organizacijomis, fondais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • mokinių ir jų tėvų (globėjų), kitų asmenų pageidavimu teikia jų apmokamas papildomas paslaugas – organizuoja prašomų minėtų ir kitų kompetencijų būrelių, vasaros poilsio, užimtumo paslaugų mokiniams teikimą per atskirus būrelius, kursus, seminarus, stovyklas, ekskursijas, žygius, regatas, varžybas ir kitus pageidaujamus mokymo ir poilsio, laisvalaikio ir pasilinksminimo renginius, nuomoja inventorių, priima pernakvoti;
 • plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus, vykdo centro vidaus auditą;
 • sistemingai kontroliuoja, kaip centro mokytojai, administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai bei centro partneriai vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
 • teikia steigėjui, programas finansuojančioms institucijoms finansines, ugdymo ir kitas būtinas ataskaitas, informuoja apie veiklą rėmėjus, socialinius partnerius;
 • savarankiškai tvarko centro finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, numato reikiamas priemones viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo, inventorizacijos srityse;
 • Siekia teisėtomis priemonėmis ugdymui tiek papildomai pritraukti, tiek iš dalies ir užsidirbti lėšų;
 • Teikia informaciją kelionių klausimais.
Atnaujinta: Trečiadienis, 2012 birželio 13 14:20
Paskelbta: Trečiadienis, 2011 lapkričio 23 10:15

Papildoma informacija